FRILUFTSAKTIVITETER OCH TILLGÅNG TILL OMRÅDEN PÅ ISLAND

Vilka rättigheter och skyldigheter har du som färdas runt om i landet? Den isländska naturskyddslagen reglerar det rörliga friluftslivet och hur man bör uppträda i naturen. Lagen slår fast att alla har rätt att röra sig fritt i naturen och njuta av den – ungefär som i vår svenska allemansrätt – så länge man inte skräpar ner eller skadar naturen.

Det är tillåtet att passera annans, icke odlad mark utan tillstånd. Landägare kan dock begränsa den rättigheten med skyltar eller annan markering. Statsägd mark som fredade områden eller skog är med få undantag öppen för alla. Dessa undantag gäller bland annat tillträde under perioder då djurlivets fortplantning pågår eller särskilt känslig tid för växtlivet. Ett landområde kan även vara fredat av flera orsaker. Lagstiftning vad gäller till exempel jakt och fiske och trafik varierar från område till område. Därför bör man undersöka de lokala förhållandena i förväg. Följ föreskrifterna och lyssna på tillsynsmän.

Vissa vill uppleva lugn och ro ute i naturen, andra söker äventyr och spänning. I takt med ökningen av antalet turister ökar även sannolikheten att de två, motsatta intressena, kan krocka. Därför bör vi alla visa både hänsyn och tolerans för att det inte skall uppstå problem i onödan.

Ridning

Ryttare till häst skall följa ridvägar, där sådana finns. Ta hänsyn till underlaget när du lämnar ridvägen. Att rida tillsammans med en hjord kräver speciella arrangemang för att hålla den under kontroll. Ta med foder om du rider i höglandet. När du slår läger ute i det fria bör det finnas inhägnad för hästarna.

Fiske

Fiskelicens ställs ut av den som innehar rättigheten, vanligen markägaren, fiskeföreningen eller en samfälld förening. Det gäller både älvar, sjöar och kuststräckor. Fiska inte utan klara papper eller tillstånd i förväg.

Den som innehar jakttillstånd har rätt att jaga på icke privatägd mark. På privat mark krävs tillstånd av markägaren. Tillstånd att jaga vissa arter är kopplat till bestämda tider på året.

Camping

Camping med upp till tre tält på icke odlad mark är tillåten för en natt – om inte markägaren satt upp en förbudsskylt. Campare skall dock använda campingplatser där de finns. Campa inte nära gårdar utan tillstånd. Grupper med fler än tre tält skall be markägaren om lov att campa utanför speciella campingplatser.

Plocka bär, svamp m.m.

Man får plocka bär, svamp, tång och andra växter för att äta på direkt på platsen på allmän mark och på ängar i höglandet. Att göra det på privat mark kräver markägarens tillstånd. Var uppmärksam på att vissa vilda växter på Island är fridlysta och får därför inte plockas eller skadas.

Sammanfattning

Vår världsberömda och vackra natur är öppen för alla att njuta av! Men minns att den är exceptionellt känslig. Om vi behandlar den varligt kommer den att ge njutning och skönhetsupplevelser åt oss och kommande generationer.

DEN RESANDES REGLER

Kom ihåg de här tolv reglerna när du vistas ute i naturen på Island, så att andra också kan njuta av den orörda naturen.

    Lämna camping- och rastplatser i samma skick som du vill se dem i när du kommer.
    Gräv aldrig ner sopor, eller släng det inte omkring dig.
    Elda aldrig på bevuxen mark.
    Flytta aldrig på stenar, och res inte kummel.
    Smutsa inte ner vatten. Var varsam med källor och bassänger.
    Skada inte vegetationen.
    Stör inte vilt.
    Skada inte geologiska formationer.
    Respektera friden på landet.
    Kör inte ifrån vägen.
    Håll dig till markerade leder där det påbjuds.
    Respektera fredningsregler och tillsynspersonalens instruktioner.

Uppträdande

Det är extra viktigt att inte vara tanklös ute i naturen. Kom särskilt ihåg att skador på berg- och markformationer inte kan repareras. I många områden är växtligheten känslig och marken ojämn, lös och lättskadad. Skador på floran tar lång tid att bli läka; här växer inte så många månader per år! Vind och regn kan förvärra skadorna.

När du lämnar en rastplats bör du lämna den i samma skick som du vill att den skall vara när du kommer till den. Ta med soporna till närmaste stad. Respektera privat område, passera staket försiktigt, och stäng grindar efter dig. Undvik att störa tamdjur och gå inte nära dem i onödan. Om du har hund med dig – håll den under uppsikt!

Med bil

Kör inte utanför vägar och stigar. Motorfordon kan lämna spår efter sig som blir kvar i generationer. Detta är förbjudet i lagen, om inte marken är frusen eller snötäckt. Se mer information under rubriken ”Att köra på Island”.

Vandring

Det är tillåtet att vandra på obanad mark. Men, undvik att ta genvägar över inhägnade områden, ängar och tomter. Följ markerade leder där de finns. De stigarna är säkra och nöter inte på naturen i onödan. Markägare kan inte förhindra passage för vandrare längs älvar, sjöar eller havet på stigar eller leder. Det måste finnas grind eller en led intill varje hinder, men att utnyttja en sjö eller en flod kräver tillstånd av ägaren. Älvbankar, sjöstränder och öar är viktiga områden för djurlivet och därför är det viktigt att passera sådana områden med försiktighet.

Cykling

Cyklister skall följa vägar eller stigar när sådana finns. Vissa stigar klarar inte cyklar, och då bör man heller inte cykla där.